พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม
โครงการไถ่ชีวิต โค - กระบือicon

เพื่อไถ่ถอนชีวิตที่จะสูญเสียจากการโดนฆ่า

More...
ห้องเรียนบาลีและนักธรรม ปี 57icon

พระภิกษุ-สามเณรภายในวัดได้เข้าเรียน เพื่อศึกษาวิชาทางพระพุทธศาสนาในวิชานักธรรม (น.ธ.) และ เปรียญธรรม (ป.ธ.) ของทุกปี

More...
สาระธรรมนำชีวิตicon

เป็นสาระธรรมนำชีวิตที่เป็นภาษาเขียนในเรื่อง "คำพรสอนใจ"

More...

รวมบทความที่ควรรู้
บทความicon

มีพระวินัยบัญญัติไว้ พระยืนแสดงธรรมต่อผู้ที่นั่งที่ไม่เจ็บป่วยต้องอาบัติทุกกฏ การให้พรอาจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม มติของพระผู้ใหญ่หลายท่านจึงเห็นว่า การที่ออกบิณฑบาตแล้วยืนให้พร ขณะที่โยมนั่งยองๆ รับพร ต้องอาบัติทุกกฏแน่นอน

More...
เชิญชมบริเวณในวัด
อาคารสถานที่icon

พื้นที่ต่าง ๆ ภายในวัดสัมมาชัญญาวาส

More...

ภาพกิจกรรมต่าง ๆicon

ทางวัดรวบรวมภาพที่เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อจะได้ระลึกถึงความทรงจำดี ๆ ที่ได้พากันกระทำความดี

More...

ถาวรวัตถุ

สถานที่สำคัญภายในวัดสัมมาชัญญาวาส

More...

สอบธรรมศึกษา 57 วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯicon

วัดสัมมาชัญญาวาส ได้จัดกิจกรรมสอบธรรมศึกษาตรี, โท, เอก ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวกรุงเทพ

More...
สวดมนต์ข้ามปี 2557 ณ วัดสัมมาชัญญาวาสicon

พิธีสวดมนต์ข้ามปี 2557 ถือว่าเป็นกิจกรรมอันดีงามที่ทางวัดได้จัดมาเป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกันแล้ว

More...

พระพุทธศาสนาคืออะไร ?icon

พระพุทธศาสนาอาจมีคำจำกัดความ และคำอธิบายจากประเด็นต่าง ๆ

More...
พระพุทธเจ้าสอนอะไร ให้เราปฏิบัติอะไรicon

พระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญในการรู้อริยสัจ ไว้เป็นลำดับแรกเลย จะเห็นได้จากพระสูตร หลายๆ พระสูตร

More...
ควรจะเลือกมรรคใดในอริยมรรคมีองค์แปด เพื่อให้ง่ายในการเริ่มปฏิบัติ

ภิกษุทั้งหลาย ! ก็ อริยสัจ คือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

More...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง ปฏิจจสมุปบาทแก่พวกเธอicon

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูป

More...
พุทธโอษฐ์หรือพุทธพจน์

วัตถุประสงค์ในการเผยแผ่ธรรมะจากพระโอษฐ์ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมหนังสือธรรมะ ที่เป็นพุทธพจน์ (พุทธวจน)

More...
ทำบุญฉลองอายุวัฒนะ พระวิบูลธรรมภาณicon
More...

รายนามผู้บริจาค / แบบแปลนicon

คลิ๊กเพื่อชม
VDOicon

วีดิโอมุมต่าง ๆ ของวัดสัมมาชัญญาวาส


รวมเทศนาพิเศษicon

แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระวิบูลธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดสัมมาชัญญาวาสE-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th