ปฏิทินปักข์ปาฏิโมกข์ ปี 2558

 

ขอบพระคุณ : เว็บไซต์วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
Comming soon3

รูปภาพพาโนรามาและการปฏิสังขร article
แผ่นพับโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม article
ธรรมะดาวน์โหลด article
วันสงกรานต์ วัดสัมมาชัญญาวาส 58E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th