ผลสอบ น.ธ.เอก 56 (ส่วนกลาง)


ผลสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๖
นักธรรมชั้นเอก

สำนักเรียนส่วนกลาง (ธรรมยุต)


เลขที่ คำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล เกิด พ.ศ. อุป. พ.ศ. สังกัดวัด แขวง เขต

สำนักเรียน วัดบวรนิเวศวิหาร
ส่งสอบ ๒๔ รูป ขาดสอบ ๖ รูป คงสอบ ๑๘ รูป สอบได้ ๑๕ รูป สอบตก ๓ รูป
กท ๖๓๕๖/๐๐๐๑ พระ ปริญญา อภิชาโน ยุวเทพากร 5 2530 12 2553 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๓๕๖/๐๐๐๒ พระ กรกฎ ชุติเตโช ปิยะมัยคงเดช 7 2532 5 2554 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๓๕๖/๐๐๐๓ พระ ศักดิ์สิทธิ์ สมิทฺธิโก เดชคำภู 8 2529 7 2554 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๓๕๖/๐๐๐๔ พระ ธีรเมธ ฐิตเมธี สุริยะรัตนรังษี 7 2533 7 2554 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๓๕๖/๐๐๐๕ พระ อนันต์ ญาณิสฺสโร วัฒน์สเถียรวงศ์ 10 2521 7 2554 ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๖๓๕๖/๐๐๐๖ พระ สมภพ วายาโม โชคชัย 4 2527 6 2550 ดวงแข รองเมือง ปทุมวัน
กท ๖๓๕๖/๐๐๐๗ พระ อธิศ อาทโร ศรีพิสิฐสกุล 10 2493 7 2554 ดวงแข รองเมือง ปทุมวัน
กท ๖๓๕๖/๐๐๐๘ พระ สมพงษ์ วิริโย ผุยขันธ์ 9 2521 7 2552 มัชฌันติการาม วงศ์สว่าง บางซื่อ
กท ๖๓๕๖/๐๐๐๙ พระ วิสุทธิ์พร ถาวโร โพธิกนิษฐ 1 2491 3 2554 มัชฌันติการาม วงศ์สว่าง บางซื่อ
กท ๖๓๕๖/๐๐๑๐ สามเณร มานะ   แซ่โซ้ง 5 2540     มัชฌันติการาม วงศ์สว่าง บางซื่อ
กท ๖๓๕๖/๐๐๑๑ สามเณร ภานุวัฒน์   นามเดช 10 2540     มัชฌันติการาม วงศ์สว่าง บางซื่อ
กท ๖๓๕๖/๐๐๑๒ สามเณร อำนาจ   แซ่โซ้ง 10 2540     มัชฌันติการาม วงศ์สว่าง บางซื่อ
กท ๖๓๕๖/๐๐๑๓ พระ เปลี่ยน สุรนาโม รื่นนาม 7 2523 11 2555 บางขวาง สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
กท ๖๓๕๖/๐๐๑๔ สามเณร พงศกร   นาคม 3 2538     บางขวาง สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
กท ๖๓๕๖/๐๐๑๕ สามเณร สุรเดช   สัตบุรุษ 7 2541     บางขวาง สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี

สำนักเรียน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ส่งสอบ ๘๔ รูป ขาดสอบ ๑๗ รูป คงสอบ ๖๗ รูป สอบได้ ๕๘ รูป สอบตก ๙ รูป
กท ๖๓๕๖/๐๐๑๖ พระ ปิยะ ปิยธมฺโม สายแก้ว 10 2529 7 2549 พระยายัง ถนนเพชรบุรี ราชเทวี
กท ๖๓๕๖/๐๐๑๗ สามเณร ศราวุธ   ยอดประทุม 7 2536 4 2549 พระยายัง ถนนเพชรบุรี ราชเทวี
กท ๖๓๕๖/๐๐๑๘ พระ ณัฐพล มนุญฺโญ รัตนศรี 6 2527 6 2552 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๑๙ พระ อธิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน พิลาทอน 6 2534 7 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๒๐ พระ กฤษดา ญาณวโร สงมา 8 2534 7 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๒๑ พระ กฤษดากรณ์ มนฺตวีโร ราชโสภา 12 2534 7 2555 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๒๒ พระ ลิขิต อตฺตโชโต สีระวงษ์ 12 2535 7 2555 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๒๓ พระ สายชล ถิรจิตฺโต สุขประเสริฐ 10 2536 7 2556 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๒๔ สามเณร กมลศักดิ์   ภูมิพันธ์ 5 2537 5 2550 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๒๕ สามเณร วีระศักดิ์   มะแก้ว 11 2537 5 2551 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๒๖ สามเณร สมัย   วังคีรี 2 2538 5 2551 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๒๗ สามเณร ภานุเดช   มูลเสนา 4 2538 5 2551 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๒๘ สามเณร ดุสิต   บุญเยือง 7 2538 5 2551 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๒๙ สามเณร ชนะสรณ์   อ่อนน้อม 10 2538 5 2551 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๓๐ สามเณร เอกชัย   จันทนคร 3 2537 3 2552 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๓๑ สามเณร ภูริณัฐ   คำไพเลื่อน 7 2538 5 2552 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๓๒ สามเณร จตุพล   พานรอง 1 2539 5 2552 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๓๓ สามเณร ชลกฤษ์   มาตยขันธ์ 1 2540 5 2552 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๓๔ สามเณร ทศพล   สิงห์งอย 1 2540 5 2552 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๓๕ สามเณร เชิดศักดิ์   วงษา 8 2540 5 2552 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๓๖ สามเณร พงศธร   กองแสง 11 2540 5 2552 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๓๗ สามเณร ธีรศักดิ์   บุตรภา 5 2537 5 2553 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๓๘ สามเณร สิรภพ   ยุทธคราม 10 2538 5 2553 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๓๙ สามเณร พิชัย   ทำทิพย์ 7 2538 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๔๐ สามเณร รัชชานนท์   ยอง 12 2538 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๔๑ สามเณร สุริยชัย   จันทร์ใย 12 2538 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๔๒ สามเณร กานต์กันต์   แสนรวยเงิน 10 2540 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๔๓ สามเณร นัฐพงษ์   จำปานิล 6 2541 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๔๔ สามเณร วีระศักดิ์   เหมือดอดทน 8 2541 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๔๕ สามเณร นัฐพล   โยชารี 10 2541 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๔๖ สามเณร นันทชัย   ปินะนัน 10 2541 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๔๗ สามเณร กีรติ   คำทุย 11 2541 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๔๘ สามเณร เกรียงไกร   เกตุรักษา 11 2541 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๔๙ สามเณร พงษ์เดชา   ดำเนินงาม 12 2541 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๕๐ สามเณร ภิญโญ   อัคณะ 12 2541 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๕๑ สามเณร ประเทือง   ศรพรหม 1 2542 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๕๒ สามเณร ภูมิพัฒน์   คุณทัยสงค์ 2 2539 5 2555 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๕๓ สามเณร ภูมิภาส   คุณทัยสงค์ 2 2539 5 2555 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๕๔ สามเณร พัสกร   บุญเสน่ห์ 5 2539 5 2555 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๕๕ พระ ชวลิต อตฺถกาโร บุญจู 12 2508 10 2552 สัมมาชัญญาวาส บางชัน คลองสามวา
กท ๖๓๕๖/๐๐๕๖ พระ สมคิด รกฺขิตธมฺโม บุญจู 5 2511 7 2553 สัมมาชัญญาวาส บางชัน คลองสามวา
กท ๖๓๕๖/๐๐๕๗ พระ โชคอนันต์ ปญฺญาวโร ขันตีตาง 3 2528 7 2554 สัมมาชัญญาวาส บางชัน คลองสามวา
กท ๖๓๕๖/๐๐๕๘ พระ สุรินทร์ ฐานวีโร บุญทับ 10 2531 5 2556 สัมมาชัญญาวาส บางชัน คลองสามวา
กท ๖๓๕๖/๐๐๕๙ สามเณร สิรภพ   โหว่ภักดี 11 2539 5 2551 สัมมาชัญญาวาส บางชัน คลองสามวา
กท ๖๓๕๖/๐๐๖๐ พระ พงษ์ชัย ทีปวํโส พิรวัฒนกูล 4 2534 7 2550 ลำผักชี ลำผักชี หนองจอก
กท ๖๓๕๖/๐๐๖๑ พระ พิเชษฐ์ กิจฺจสาโร วงษ์น้อย 7 2533 3 2554 ลำผักชี ลำผักชี หนองจอก
กท ๖๓๕๖/๐๐๖๒ สามเณร ศุภเดช   โสภาวัน 8 2539 3 2552 ลำผักชี ลำผักชี หนองจอก
กท ๖๓๕๖/๐๐๖๓ พระ อุดมพงษ์ อุตฺตโม สิริเสถียรกุล 12 2523 1 2553 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๓๕๖/๐๐๖๔ พระ ปรีดา ฐานิสฺสโร ดุสิตศานติ์ 10 2505 11 2553 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๓๕๖/๐๐๖๕ พระ ชัยรักษ์ ธนปาโล รัตนประสิทธิ์ 4 2519 7 2554 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๓๕๖/๐๐๖๖ พระ สิทธิชัย ฐิตสทฺโธ มาละเงิน 4 2530 7 2554 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๓๕๖/๐๐๖๗ พระ กิตติ เมตฺติโก ดวงล้อมจันทร์ 11 2524 1 2555 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๓๕๖/๐๐๖๘ พระ ธีรยุทธิ์ อหึสโก เรืองนก 5 2524 11 2550 หัวลำภูทอง บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๓๕๖/๐๐๖๙ สามเณร เจษฎา   ราชโคตร 1 2537 4 2549 อาษาสงคราม ตลาด พระประแดง
กท ๖๓๕๖/๐๐๗๐ สามเณร วศิน   สุขแจ่ม 7 2538 5 2552 อาษาสงคราม ตลาด พระประแดง
กท ๖๓๕๖/๐๐๗๑ สามเณร ศรณกุล   สิงห์คำ 4 2539 3 2553 อาษาสงคราม ตลาด พระประแดง
กท ๖๓๕๖/๐๐๗๒ พระ คเณศ หิริธมฺโม พรหมยิ้ม 9 2496 3 2554 พญาปราบปัจจามิตร ตลาด พระประแดง
กท ๖๓๕๖/๐๐๗๓ สามเณร ธนกร   สุริยะ 9 2540 5 2553 จันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์

สำนักเรียน วัดมกุฏกษัตริยาราม
ส่งสอบ ๒ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๒ รูป สอบได้ ๒ รูป สอบตก ๐ รูป
กท ๖๓๕๖/๐๐๗๔ พระครูสังฆรักษ์ วรพิสิษฐ์ ชยวโร จิตต์อุไร 5 2533 7 2553 มกุฏกษัตริยาราม บางขุนพรหม พระนคร
กท ๖๓๕๖/๐๐๗๕ พระ สุริยันต์ กนฺตธมฺโม อ่อนสุข 1 2531 7 2554 มกุฏกษัตริยาราม บางขุนพรหม พระนคร

สำนักเรียน วัดนรนาถสุนทริการาม
ส่งสอบ ๔ รูป ขาดสอบ ๑ รูป คงสอบ ๓ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก ๐ รูป
กท ๖๓๕๖/๐๐๗๖ พระ สงกรานต์ สจฺจวโร ชำนาญ 4 2532 2 2554 นรนาถสุนทริการาม วัดสามพระยา พระนคร
กท ๖๓๕๖/๐๐๗๗ สามเณร ธนากร   ภูมิ่งศรี 6 2539     นรนาถสุนทริการาม วัดสามพระยา พระนคร
กท ๖๓๕๖/๐๐๗๘ สามเณร วรชัย   คงสียา 10 2539     นรนาถสุนทริการาม วัดสามพระยา พระนคร

สำนักเรียน วัดสัมพันธวงศ์
ส่งสอบ ๔ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๔ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๓ รูป
กท ๖๓๕๖/๐๐๗๙ สามเณร จิรกิตติ์   หาทวี 3 2537     สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์

สำนักเรียน วัดปทุมวนาราม
ส่งสอบ ๑๒ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๑๒ รูป สอบได้ ๑๑ รูป สอบตก ๑ รูป
กท ๖๓๕๖/๐๐๘๐ พระ จิตรกร ธมฺมธีโร หันจางสิทธิ์ 8 2530 4 2554 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๓๕๖/๐๐๘๑ สามเณร ณัฐพนธ์   สุตะฌาย์ 10 2540 5 2553 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๓๕๖/๐๐๘๒ สามเณร ธัชพล   ติยะบุตร 4 2541 5 2553 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๓๕๖/๐๐๘๓ สามเณร วัฒนา   มิ่งขวัญ 11 2539 7 2553 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๓๕๖/๐๐๘๔ สามเณร พีระศักดิ์   พละศักดิ์ 8 2540 7 2553 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๓๕๖/๐๐๘๕ สามเณร พีระฉัตร   ลักษณะ 9 2540 7 2553 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๓๕๖/๐๐๘๖ สามเณร พิทักษ์   จักสาน 9 2538 7 2554 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๓๕๖/๐๐๘๗ สามเณร ธนากร   ปราทอง 3 2541 7 2554 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๓๕๖/๐๐๘๘ สามเณร อรรถวุฒิ   ด้วงคตช้าง 9 2541 7 2554 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๓๕๖/๐๐๘๙ สามเณร วุฒิภัทร   ชัยบิล 12 2541 7 2554 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๓๕๖/๐๐๙๐ สามเณร นันทวัฒน์   พุทธา 1 2542 7 2554 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน

สำนักเรียน วัดบรมนิวาส
ส่งสอบ ๓ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๓ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๒ รูป
กท ๖๓๕๖/๐๐๙๑ พระ ประเสริฐ ชินฺนวํโส สมสวาดวงษ์ 10 2530 7 2552 บรมนิวาส รองเมือง ปทุมวัน

สำนักเรียน วัดธาตุทอง
ส่งสอบ ๗ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๗ รูป สอบได้ ๖ รูป สอบตก ๑ รูป
กท ๖๓๕๖/๐๐๙๒ พระ ภัค สุภพโล ซึงสนธิพร 11 2516 6 2553 ธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๙๓ สามเณร มานัส   ย่นพันธ์ 8 2537     ธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๙๔ สามเณร ทวีศักดิ์   กัลยา 10 2538     ธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๙๕ สามเณร เกียรติสกุล   วันทอง 9 2539     ธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๙๖ สามเณร นัทวัฒน์   เสรีรัตน์ 1 2540     ธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
กท ๖๓๕๖/๐๐๙๗ สามเณร ชัยโรจน์   ทองลอย 4 2540     ธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา

สำนักเรียน วัดธรรมมงคล
ส่งสอบ ๔๒ รูป ขาดสอบ ๖ รูป คงสอบ ๓๖ รูป สอบได้ ๔ รูป สอบตก ๓๒ รูป
กท ๖๓๕๖/๐๐๙๘ สามเณร ศตวรรษ   พัดแก้ว 4 2539     ธรรมมงคล บางจาก พระโขนง
กท ๖๓๕๖/๐๐๙๙ สามเณร ศรัณ   เชื้อแก้ว 8 2540     ธรรมมงคล บางจาก พระโขนง
กท ๖๓๕๖/๐๑๐๐ สามเณร รามิล   เชาวน์นันทกุล 12 2540     ธรรมมงคล บางจาก พระโขนง
กท ๖๓๕๖/๐๑๐๑ สามเณร จักริน   อุปทุม 3 2541     ธรรมมงคล บางจาก พระโขนง

สำนักเรียน วัดพระศรีมหาธาตุ
ส่งสอบ ๔ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๔ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๓ รูป
กท ๖๓๕๖/๐๑๐๒ พระ เจษฎา ปญฺญาวชิโร น้อยทัพ 6 2513 7 2554 สิริกมลาวาส ลาดพร้าว ลาดพร้าว

สำนักเรียน วัดอาวุธวิกสิตาราม
ส่งสอบ ๒ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๒ รูป สอบได้ ๒ รูป สอบตก ๐ รูป
กท ๖๓๕๖/๐๑๐๓ พระ ชลธี ชยาภินนฺโท ดิษฐ์ปัญญา 4 2529 6 2553 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๓๕๖/๐๑๐๔ สามเณร ธิเบต   เพ็งจันทา 9 2537 5 2555 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด

สำนักเรียน วัดโสมนัสวิหาร
ส่งสอบ ๔ รูป ขาดสอบ ๑ รูป คงสอบ ๓ รูป สอบได้ ๐ รูป สอบตก ๓ รูป

สำนักเรียน วัดเทพศิรินทราวาส
ส่งสอบ ๓ รูป ขาดสอบ ๑ รูป คงสอบ ๒ รูป สอบได้ ๐ รูป สอบตก ๒ รูป

สำนักเรียน วัดราชาธิวาสวิหาร
ส่งสอบ ๒ รูป ขาดสอบ ๒ รูป คงสอบ ๐ รูป สอบได้ ๐ รูป สอบตก ๐ รูป

สำนักเรียน วัดบุปผาราม
ส่งสอบ ๒ รูป ขาดสอบ ๑ รูป คงสอบ ๑ รูป สอบได้ ๐ รูป สอบตก ๑ รูป

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th