รายนามผู้แสวงบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ 5

 

 

รายนามผู้แสวงบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ

 

ที่

ชื่อ

นามสกุล

จำนวนเงิน

201
  อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้นายฉัตรไชย
 

  200

202
  นางประนอม
  นายสุภาพ
  อินทร์จันทร์
  อินทร์จันทร์

  200

203
  นางธัญญา
  เย็นสำราญ

  100

204
  นายสุนีย์
  วงศ์ชุน

  300

205
  นางสาวแสงดาว
  พวงมะลิวัลย์

  100

206
  นางอุไรวรรณ
  ชำนิยนต์และครอบครัว

  1,000

207
  คุณเรวัต
  คงรื่น

  200

208
  พนักงานบริษัท เตียวฮงสีลม
 

  5,250

209
  นางรัตติยา
  วิธินันทกิตตฺและครอบครัว

   -

210
  คุณพรสุดา
  จันประทีปและสามี

  200

211
  นางสาววันทนีย์
  สุ่มเนตร

  500

212
  นางสาวพรรณิดา
  -

  200

213
  นางสาวจรูญรัตน์
  -

  200

214
  นางประนอม
  ทองเกลียวและครอบครัว

  100

215
  นายศกร
  ทองเกลียวและน้อยหน่อย

  1,000

216
  (ปุ๊ก) สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร
  ประมูลศิลป์

  300

217
  (พี่บ๊อบ) สำนักงานสรรพา
  กรพื้นทีี่สมุทรปราการ ๒
 

  500

218
  คุณนิชารท
  โภกาสัมฤทธิ์

  1,000

219
  คณะ TEAM,PTT,PRP,PMC,
  AND PLG PCF
 

  6,433

220
  ป้าน้อต,พี่กร,พี่ชวน,พี่นุช,
  ฝ่ายกฎหมายสมุทรปราการ 2
 

  500

221
  นางสาวสุธิดา
  นกหงส์

  20

222
  คุณปิยวัตร
  คุณพรรษมน
  คุณชัชชฎา
  คุณมณฑิยา
  คุณพรภัสสร
  ดำรงค์โภคิน
  ดำรงค์โภคิน
  ดำรงค์โภคิน
  ดำรงค์โภคิน
  ดำรงค์โภคิน

  1,200

223
  เด็กหญิงนิชาภา
  นายเพิ่มพร
  นางสาวสุธาลัด
  คุ้มมูล
  คุ้มมูล
  คุ้มมูล

  9,000

224
  นางสาววาสนา
  ปิ่นสอน

  100

225
  นายนพดล
  วิมลศิริพรรณ

  100

226
  นางสรียา
  เด็กชายวีรภัทร
  เด็กหญิงสุปราณี
  พัฒนาเจริญ
  พัฒนาเจริญ
  พัฒนาเจริญ

  100

227
  นายไวภพ
  เด็กชายกิตติภพ
  สุขสำราญ
  สุขสำราญ

  100

228
  นางสมพร
  ทองก้อน

  100

229
  คุณจิราภรณ์
  บุญนุกูล

  100

230
  คุณศศิพิมพ์
  บรรดาเสียง

  100

231
  นางสาวธนพร
  ปิยะพันธ์

  100

232
  นางสาวปาริชาติ
  แก่งหลง

   -

233
  นายเจษฎา
  สัมฤทธิ์ศุภผล

  100

234
  นางสาวพัชรินทร์
  ชำนาญนา

  100

235
  นายสาโรจน์
  เด็กชายเสฏฐภูมิ
  ทิพยะ
  ทิพยะ

   -

236
  นายดนัยพร
  นางสาวมาลี
  ตรีวงศ์
  ศรีโคตร

  100

237
  นางสาวขวัญตา
  แดงเนียม

  100

238
  นางสาวเย็น
  ปะสีละเตสัง

  100

239
  นางรัชนี
  ดิษฐสุวรรณ

  100

240
  คุณอังคณา
  เฉลียงศักดิ์

  50

241
  คุณอาลิสา
  ตันติพลานนท์

  110

242
  นางเรวดี
  ฤทัยวิศาล

  300

243
  นางสาวกัลญา
  ฉัตรรัตนแสง

  100

244
  นางสาวบุษบา
  เอกอัจจริยา

  200

245
  นางปุณิกา
  ศณีพนม

  200

246
  คุณทศยา
  คงทรัพย์

  100

247
  คุณกัญญรส
  คงทรัพย์

  100

248
  คุณอรยา
  ไยดีและครอบครัว

  100

249
  คุณสุจินดา
  แสงรังสี

  100

250
  คุณณัฏฐพร
  ทัตติ

  100

หน้า >>  1  2   3   4   5  6  7  8  9  10  11  12หน้า 1/1
1
[Go to top]E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th