> ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา รร.โสมาภา (ปี ๕๕)

ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา รร.โสมาภา (ปี ๕๕)

E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th