> พระสงฆ์ร่วมปวารณาออกพรรษา 57

พระสงฆ์ร่วมปวารณาออกพรรษา 57

E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th