> โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (วันเข้าค่ายลูกเสือ)

โรงเรียนโสมาภาพัฒนา ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (วันเข้าค่ายลูกเสือ)

E-mail:watsamma_1090@hotmail.co.th